DSÖ: Küresel Tüberkülozla mücadele risk altında

DSÖ: Küresel Tüberkülozla mücadele risk altında

Cenevre, 14 Ekim 2020 – COVID-19 salgını öncesinde, birçok ülke tüberkülozla (TB) mücadelede istikrarlı bir ilerleme kaydediyordu; 2015 ile 2019 arasında görülme sıklığında % 9 ve aynı dönemde ölümlerde % 14 düşüş görülüyordu. Küresel ve ulusal düzeylerde üst düzey siyasi taahhütler sonuç veriyordu. Bununla birlikte, DSÖ’nün yeni bir raporu, tüberküloz hizmetlerine erişimde zorluklar yaşandığını, önleme ve tedavi için küresel hedeflerin acil eylem ve yatırımlar olmadan büyük olasılıkla gerçekleşemeyeceğini ortaya koymaktadır.

Verem tedavisi gören Etiyopyalı Anne kız

2019 yılında yaklaşık 1,4 milyon kişi TB ile ilgili hastalıklardan dolayı yaşamını kaybetti. O yıl TB’dan tahmini 10 milyon kişiden yaklaşık 3 milyonuna hastalık teşhisi konmadı veya resmi olarak ulusal makamlara bildirilmedi.

İlaca dirençli TB hastaları için durum daha da ciddidir. 2019’da yaklaşık 465.000 kişiye ilaca dirençli TB tanısı kondu ve bunların % 40’ından azı tedaviye erişebildi. Ayrıca, TB’yi önlemek için tedaviye erişimi artırmada sınırlı ilerleme kaydedilmiştir.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Kaliteli ve zamanında teşhis, önleme, tedavi ve bakıma eşit erişim hâlâ bir zorluktur” dedi. “2022 yılına kadar hedeflerimize ulaşacaksak, dünya çapında hızlandırılmış eylemlere acilen ihtiyaç vardır” dedi.

Rapora göre, 2018-2019 döneminde yaklaşık 14 milyon kişi TB tedavisi gördü, bu da 5 yıllık hedef olan (2018-2022) 40 milyona ulaşmanın üçte birinden biraz fazla. 2018-2019’da yaklaşık 6,3 milyon kişi, 5 yıllık hedef olan 30 milyona doğru yolun yaklaşık beşte biri olan TB önleyici tedaviye başladı.

Finansman önemli bir konudur. 2020’de Tüberküloz’ un önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve bakımı için bütçe 6,5 milyar ABD dolarına ulaştı ve bu, dünya liderlerinin TB’ye ilişkin BM Siyasi Bildirgesinde kabul ettiği 13 milyar ABD doları hedefinin yalnızca yarısını ulaşmıştır.

COVID-19 salgını ve tüberküloz (verem)

COVID-19 salgınının neden olduğu hizmetlerdeki kesintiler daha fazla aksamaya yol açtı. Pek çok ülkede, insan kaynakları, finans ve diğer kaynaklar TB’den COVID-19’un mücadelesine kaydırılmıştır. Veri toplama ve raporlama sistemleri de olumsuz etkilenmiştir.

Yeni rapora göre, 200’den fazla ülkeden toplanan veriler, verem vaka bildirimlerinde önemli düşüşler olduğunu gösterdi. Nüfusu yüksek üç ülkede – Hindistan, Endonezya, Filipinler – Ocak ve Haziran 2020 tarihleri arasında aynı duruma kıyasla % 25-30 düşüş olduğu bildirildi. DSÖ modellemesine göre, vaka bildirimlerindeki bu azalmalar TB ölümlerinde çarpıcı bir artışa yol açabilir.

Dünya Sağlık Örgütü rehberliği doğrultusunda ülkeler, COVID-19’un temel TB hizmetleri üzerindeki etkisini azaltmak için enfeksiyon kontrolünü güçlendirmek de dahil olmak üzere önlemler almıştır. Yüksek TB yüküne sahip 21 ülke de dâhil olmak üzere toplam 108 ülke, uzaktan tavsiye ve destek sağlamak için dijital teknolojilerin kullanımını genişletti. Sağlık tesislerine ziyaret ihtiyacını azaltmak için birçok ülke, evde tedaviyi, ilaca dirençli verem hastaları için tüm ağızdan tedavileri, verem önleyici tedaviyi teşvik etmekte ve verem hastalarının yeterli ilaç tedarikini sürdürmelerini sağlamaktadır.

DSÖ Küresel TB Programı Direktörü Dr. Tereza Kaseva, “Pandemi karşısında ülkeler, sivil toplum ve diğer ortaklar, hem TB hem de COVID-19’a yönelik temel hizmetlerin ihtiyacı olanlar için sürdürülmesini sağlamak amacıyla güçlerini birleştirdiler,” dedi. “Bu çabalar sağlık sistemlerini güçlendirmek, herkes için sağlık sağlamak ve hayat kurtarmak için hayati önem taşıyor” dedi.

BM Genel Sekreteri tarafından hazırlanan yakın tarihli bir ilerleme raporu, Üye Devletler ve diğer paydaşlar için TB bakımı, finansmanı ve araştırmasındaki boşlukları kapatmaya yönelik 10 öncelikli eylemi ve COVID-19 salgını bağlamında da dâhil olmak üzere çok sektörlü eylemi ve hesap verebilirliği ilerletmeyi ana hatlarıyla ortaya koymaktadır.

Editörler için not

Küresel hedefler

2014 ve 2015’te, tüm DSÖ Üye Devletleri ve BM, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH’ler) ve DSÖ’nün Son TB Stratejisini kabul etti. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Son TB Stratejisi, TB insidansında, TB ölümlerinde ve TB hastalarının ve ailelerinin karşılaştığı güçlüklerde büyük düşüşler için hedefleri ve alınan mesafeleri gösterir.

Tüberküloz, 2030 yılına kadar “AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalık salgınlarını sona erdirmeyi” amaçlayan SKH’lerin Hedef 3 Hedef 3.3’e dâhil edilmiştir.

DSÖ Tüberkülozu Bitirme Stratejisi, 2015 temeline kıyasla 2030 yılına kadar TB ölümlerinde yüzde 90 ve TB insidans oranında yüzde 80 azalma hedeflemektedir. Uzun süreli hedefler arasında 2020 için TB insidans oranında % 20 ve TB ölümlerinde % 35 azalma bulunmaktadır. TB ile mücadelede siyasi kararlılığı artırma çabaları 2017 ve 2018’de yoğunlaştı ve Eylül 2018’de BM Genel Kurulu’nda TB ile ilgili ilk üst düzey toplantıyla doruğa ulaştı. Sonuç, SKH’lere ve TB’ye Son Verme Stratejisine yönelik taahhütlerin yeniden teyit edildiği bir siyasi bildirgeydi. Birleşmiş Milletler TB Siyasi Bildirgesi, 2018-2022 dönemi için 4 yeni hedef de içeriyordu:

  • Verem hastalığı için 40 milyon kişi tedavi edilecek,
  • Gizli TB enfeksiyonu için TB önleyici tedavi ile en az 30 milyon kişiye ulaşılacak,
  • TB teşhisi, tedavisi ve bakımına evrensel erişim için yılda en az 13 milyar ABD doları seferber edilmelidir,
  • TB araştırması için yılda en az 2 milyar ABD doları temin edilmelidir.

Küresel hedeflere doğru ilerleme

Yeni rapora göre, DSÖ Avrupa Bölgesi, son 5 yıllık dönemde insidans ve ölüm oranlarında sırasıyla % 19 ve % 31 azalma ile DSÖ Son TB Stratejisinin 2020 kilit hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemesini sürdürüyor. Afrika Bölgesi de aynı zaman diliminde % 16 ve % 19’luk düşüşlerle etkileyici kazanımlar elde edilmiştir. Bununla birlikte, küresel ölçekte ilerleme hızı gecikti ve Son TB Stratejisinin 2020 yılı kritik olarak yitirilecektir.

Finansman

Önceki yıllarda olduğu gibi, 2020’de mevcut tüberküloz fonlarının çoğu (% 85) yerel kaynaklardan sağlandı ve Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan, Çin ve Güney Afrika küresel toplamın % 57’sine denk gelmektedir. TB’yi sona erdirme çabaları amacıyla, 2019 yılında Uluslararası bağışçılardan sağlanan finansman 900.000 ABD Doları oldu. 2020 yılında bu miktar 1 milyar ABD Dolarına yükseldi. AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele Küresel Fonu, 2020’deki en büyük uluslararası TB finansmanı kaynağı olurken, Amerika Birleşik Devletleri en büyük çift taraflı fon sağlayıcı olma durumunu devam ettirmektedir.

Araştırma ve inovasyon

2030 küresel TB hedeflerine ulaşmak, 2025 yılına kadar teknolojik atılımlar gerektirecektir. Dünyanın uygun maliyetli ve erişilebilir hızlı bakım noktası testlerinin yanı sıra yeni, daha güvenli ve daha etkili tedavilere ve aşılara ihtiyacı vardır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için Üye Devletler, 2018’de DSÖ’den, hükümetlerin ve devlet dışı aktörlerin atabileceği temel adımları ortaya koyan TB araştırması ve yeniliği için Küresel bir strateji geliştirmesi çağrısında bulundu. Strateji, Ağustos 2020’de Dünya Sağlık Asamblesi tarafından kabul edildi.

Çok sektörlü eylem ve hesap verebilirlik

TB’yi sona erdirmeye yönelik daha fazla ilerleme, DSÖ’nün TB’ye ilişkin çok sektörlü hesap verebilirlik çerçevesinin uygulanmasının önemini vurgulayarak, sektörler arası eyleme bağlı olacaktır. 2019 ve 2020’de DSÖ, hesap verebilirlik mekanizmalarının ulusal bütçe planlamasına dâhil edilmesini sağlamak ve üst düzey görevler ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla ortak TB programı incelemeleri sırasında değerlendirmeyi takip etmek için yüksek TB yükü olan ülkelerle çalıştı.

Tüberküloz gerçekleri

Tüberküloz, dünyanın en ölümcül bulaşıcı katili, akciğerleri en çok etkileyen bakterilerden (Mycobacterium tuberculosis) kaynaklanır. Verem hastası insanlar bakterileri havaya attığında yayılabilir – örneğin öksürerek.

Her yıl verem hastalığına yakalananların yaklaşık yüzde 90’ı 30 ülkede yaşıyor. Hastalığı geliştiren çoğu insan yetişkindir ve erkeklerde kadınlardan daha fazla vaka vardır.

TB önlenebilir ve iyileştirilebilir. Verem hastalığı geliştiren kişilerin yaklaşık % 85’i 6 aylık ilaç rejimi ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir; Tedavi, enfeksiyonun ilerleyen bulaşmasını azaltma ek faydasına sahiptir.

2000 yılından bu yana, TB tedavisi 60 milyondan fazla ölümü önledi – evrensel sağlık sigortasına erişim hala yetersiz olsa da, milyonlarca insan tanı ve bakımı da kaçırdı.

Global Tuberculosis Report 2020https://www.who.int/publications/i/item/global-tuberculosis-report-2020

Executive Summaryhttps://www.who.int/docs/default-source/hq-tuberculosis/global-tuberculosis-report-2020/executive-summary.pdf?sfvrsn=2466d0dd_2

Factsheethttps://www.who.int/docs/default-source/hq-tuberculosis/global-tuberculosis-report-2020/factsheet.pdf

 Medya ile İlişki:

Tarik Jašarević jasarevict@who.int  +41 793 676 214

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir