Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye İlişkileri

“Küresel Salgın Hastalıklar ve Uluslararası Sağlık Örgütlenmeleri – Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye İlişkileri” yayınlandı.

Kitabın içeriği hakkında ayrıntılı bilgi başlıkları aşağıdadır. (Kitabın ilk baskısı 2 Cilt 850 sayfa olarak 30 Temmuz 2020 tarihinde basılmıştır)

Yazar / Author Bekir METİN

Editörler / Editors

  • Prof. Dr. Recep AKDUR (Public Health Specialist)
  • Mehmet KONTAŞ (Former Director of WHO Turkey)
  • Remzi DİLAN (Senior Journalist)
  • Dr. İbrahim TOKALAK (Family Physician Specialist)
  • Dr. Çagıl Metin BALCI (Ph. D. in Communication Science)

İÇİNDEKİLER /CONTENTS

ÖNSÖZ – FOREWORD (Dr. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı – Minister of Health)

ÖNSÖZ – PREFACE (Prof.  Dr. Recep Akdağ, T. B. M. M. Sağlık Komisyonu Başkanı – Chairman of the Health, Family, Work and Social Affairs Commission, Grand National Assembly of Turkey)

ÖNSÖZ – PREFACE (Dr. Pavel Ursu, DSÖ Türkiye Temsilcisi – Representative of WHO in Turkey)

ÖNCEKİ ÖNSÖZ – PREVIOUS PREFACE (Late Prof. Dr. İhsan Doğramacı, September 1997)

GİRİŞ – INTRODUCTION (Bekir Metin, Yazar / Author)

1. Bölüm: Uluslararası Sağlık Kuruluşları ve Tarihçesi

Chapter 1: International Health Organizations and Their History

1.1. Tarihteki Salgın Hastalıklar ve Uluslararası İşbirliğine Yöneliş – Epidemics in History and Their Effects on International Health Cooperation

1.2. Birinci Dönem (1851-1900) – First Period (1851-1900)

1.3. İkinci Dönem (1900-1946) – Second Period (1900-1948)

1.4. Uluslararası Sağlık Alanında Önemli Kilometre Taşları – Important Milestones in International Health (between1830-1948)

2. Bölüm:  Birleşmiş Milletlerin Kuruluşu, Tarihçesi

Chapter 2:    Establishment and History of the United Nations

2.1. Binyıl Kalkınma Hedefleri (Milenyum Deklarasyonu)  Millennium Development Goals (Millennium Declaration)

2.2. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (17 Hedef) – Sustainable Development Goals

3. Bölüm: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ nün Kuruluşu ve Tarihçesi

Chapter 3:   The Foundation and History of the World Health Organization (WHO)

3.1. DSÖ Anayasasının Hazırlanması ve Kabulü – Preparation and Adoption of the WHO Constitution

3.2. DSÖ’nün Organları – Organs of WHO

3.3. DSÖ’nün Üyeleri ve Ortak Üyeleri – Members and Associate Members of WHO

3.4. DSÖ’nün Görevleri – Duties of the WHO

3.5. DSÖ Genel Direktörleri ve Çalışma Dönemleri – General Directors of WHO and Their Working Periods

3.6. DSÖ’nün Yaşam Boyunca Sağlık Çalışmaları – Health Across the Life Span

3.7. Değişen Dünya ve DSÖ’nün Uyumu – The Changing World and Harmony of the WHO

3. 8. DSÖ’nün Çalışma Yöntemi ve Sağlık İçin Küresel İşbirliği – WHO’s Working Method and Global Partnerships for Health

3.9. DSÖ’nün 21 Yüzyıl için Sağlık Gündemi Nedir? – What is WHO Health Agenda for the 21st Century?

3.10. DSÖ’nün Genel Çalışma Programları  –  Tasks Fulfilled by WHO to Achieve its Goals

3.11. DSÖ Üyeleri, Bütçesi ve Personel Durumu – WHO Budget and Staff Status

3.12. DSÖ’nün Geleceği – The Future of the WHO

4. Bölüm: DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, Kuruluşu, Tarihçesi ve Üyeleri

Chapter 4: Regional Office for Europe of WHO, Establishment, History and Members

4.1. Sağlık İçin Küresel İşbirliği Yaptığı Kuruluşlar – WHO European Region Collaborates Globally for Health

4.2. 2000 Yılına Kadar Herkes İçin Sağlık Stratejisi-38 Hedef – Health Strategy, Health for All to 2000-38 Targets

4.3. 21. Yüzyılda Herkes için Sağlık-21 Hedef – Health for All in the 21st Century-21 Targets

4.4. DSÖ Avrupa Bölgesi – Sağlık 2020 – Health 2020 at the WHO EURO

4.5. DSÖ Avrupa Bölge Direktörleri ve Çalışma Dönemleri – Regional Directors of Europe for WHO and their Working Periods

4.6. DSÖ Cenevre Genel Merkezi ve Avrupa Bölge Ofisinin, 1948 yılından 2020 Yılına kadar  Yayınladığı Politika Dokümanları Listesi -List of Documents Published by WHO Headquarters and European Regional Office 1948 to 2020

4.7. DSÖ Avrupa Bölge Komite Toplantıları ve Konuları (1951-2020) – Euro Regional Committee Meetings and Subjects (1952-2019)

4.8. Türkiye’de Yapılan DSÖ Avrupa Bölge Komite Toplantıları – WHO Europe Regional Committee Meeting held in Turkey

4.9. DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı (1987-2020) – WHO Healthy Cities Network (1987-2020)

4.10. DSÖ’nün 72 Yıllık Tarihinde Önemli Kilometre Taşları – Important Milestones in the WHO’s 72 Years’ History

5. Bölüm: Türklerde Sağlık Politika ve Hizmetleri; Uluslararası Sağlık Kuruluşlarıyla İşbirliği ve İlişkileri

Chapter 5: Health Policy and Services in Turks; Cooperation and Relations with International Healthcare Organizations

5.1.        En Eski Dönemlerde Tıp ve Sağlık – Medicine and Health in the Oldest Periods

5.2.        Selçuklu Döneminde Sağlık Hizmetleri – Health Services in the Seljuk Period

5.3.        Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Sağlık Hizmetleri – Health Services in the Ottoman Empire Period

5.4.        Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Politikaları ve Hizmetleri – Health Policy and Services in the Republic of Turkey

6. Bölüm: Türkiye-Dünya Sağlık Örgütü İlişkileri

Chapter 6:  The World Health Organization Relations with the Republic of Turkey

6.1. Türkiye’nin DSÖ’ne Üyeliği ve Yönetim Kurulunda Temsili – Membership of Turkey and Representation of the WHO Executive Board

6.2. DSÖ Türkiye Temsilciliğinin Kurulması ve Tarihçesi – Establishment and History of WHO Representation in Turkey

6.3. Türkiye ile DSÖ Arasında Yürütülen Çalışmalar – Studies Conducted between WHO and Turkey

6.4. Orta Dönem İşbirliği Programları ve İki Yıllık İşbirliği Anlaşmaları – Biennial Collaborative Agreement (BCA and Mid Term Program)

6.5. Sağlık Politikaları İçin DSÖ Avrupa Proje Ofisi – WHO European Project Office for Health Policies in Turkey

6.6. Türkiye ile DSÖ Arasındaki Eğitim ve Burs İlişkileri – Education and Scholarship Relations with Turkey between WHO

6.7. Türkiye’nin DSÖ Genel Kurulları ve Bölge Komitelerinde Temsili – Turkey’s Representation is at the General Assembly and the Regional Com. for EURO

6.8. DSÖ’nün Türkiye’de İşbirliği Yaptığı Referans Merkezleri – The Centers in Turkey which Cooperation with WH0

6.9. Türkiye’nin DSÖ’ne Ödediği Katkı Payları – Finance Contributions of Turkey to WHO

6.10. Türkiye’nin DSÖ’nde Temsili – Turkey’s efforts in the World Health Organization

6.11. DSÖ, Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sağlık Alanında Sürdürülen Çalışmalar – Ongoing studies between the WHO, EU and Turkey

7. Kaynakça – References

8. Ekler – Annexes     

1. DSÖ Genel Direktörlerinin Özgeçmişleri – Biographies of WHO General Directors

2. DSÖ Avrupa Bölge Direktörlerinin Özgeçmişleri – Biographies of WHO Regional Directors of Europe

3. DSÖ Türkiye Temsilciliğinde Görev Yapan Temsilcilerin Özgeçmişleri – Biographies of WHO Representatives in Turkey

4. T. C. Sağlık Bakanları – List of Ministers of Health in Turkey (According to the Terms of Duty)

5. T. C. Sağlık Bakanlığı Müsteşarları – List of Undersecretaries of the Ministry of Health of Turkey

6. T. C. Sağlık Bakan Yardımcıları – List of Deputy Health Ministers (According to the Terms of Duty)

7. T. C. Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Birimi Yöneticileri – List of General Directors of EU and Foreign Affairs of Ministry of Health

8. DSÖ ile İlişkileri olan Türklerin Kısa Yaşam Öyküleri ve DSÖ ile Çalışmaları – Short Life Stories of Turks Who Have Relations with WHO and Their Work with WHO

9. DSÖ Genel Merkezi ve 6 Bölge Ofisi Hakkında Bilgi ve İletişimi – Contact information of WHO Headquarters and 6 Regional Offices

10. DSÖ Anayasası (1946) ve Diğer Önemli Bildirgeleri Listesi(1948-2020) – WHO Constitution (1946) and Other Important Declarations List (1948-2020)

11. DSÖ Asamblelerine Katılan Türk Heyetleri Listesi (1948-2020) – Turkish Delegations List of WHO Assemblies (1948-2020)

12. DSÖ Avrupa Bölge Komite Toplantılarına Katılan Türk Heyetleri Listesi (1952-2019) – Turkish Delegations List of WHO European Regional Committee Meetings (1952-2019)

Kitap Hakkında Açıklayıcı Bilgi İçin Tıklayınız