Ortak Politikalar Mutabakat Metni “Sağlık Politikaları” açıklandı.

Ortak Politikalar Mutabakat Metni “Sağlık Politikaları” açıklandı.

Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, altı siyasi parti genel başkanının 30 Ocak 2023 tarihinde Ankara ATO kongre Merkezinde katıldığı toplantıda açıklandı. 244 sayfadan oluşan metinde 2 binden fazla yeni düzenleme yer aldı.

Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor.

 1. “Hukuk Adalet ve Yargı”,
 2. “Kamu Yönetimi”,
 3. “Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim”,
 4. “Ekonomi, Finans ve İstihdam”,
 5. “Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm”,
 6. “Sektörel Politikalar”,
 7. Eğitim ve Öğretim”,
 8. “Sosyal Politikalar”, “
 9. Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları” başlıkları altında toplandı.

Sağlık Politikaları

 • Sağlık hakkını açık bir anayasal hak olarak düzenleyecek, kimsenin sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılamayacağını güvence altına alacağız.
 • Nitelikli sağlık hizmetlerinin herkes için erişilebilir ve adil olmasını sağlayacağız.
 • Sağlık hizmetlerine erişimde coğrafi farklılıkları ortadan kaldırmak üzere bir uygulama planı yapacak, ilerlemeyi her yıl izleyeceğiz.
 • Koruyucu sağlık hizmetlerini önceliklendirecek, sağlık bütçesinden aldığı payı arttıracağız.
 • Birinci basamağı sağlık hizmetleri sunumunun odak noktası yapacak, kademeli sevk zinciri altyapısını hazırlayarak, ikinci ve üçüncü basamak üzerindeki hasta yükünü azaltacağız.
 • Muayene randevu sistemini etkin çalışır hale getireceğiz.
 • Muayene süresini Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen standartlara getireceğiz.
 • Aile hekimliği sistemini halk sağlığının temeli haline getireceğiz.
 • Aile Hekimliği ceza yönetmeliğini derhal kaldıracağız.
 • Aile hekimi başına düşen nüfusu azaltacağız.
 • Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda aile hekimliği uzmanlık eğitimi kadrolarına verilen oranı artıracağız.
 • Aile Sağlık Merkezleri (ASM)’nin fiziki koşullarını ve teknik donanımlarını iyileştirip, uygun şartlarda olmayan merkezleri standartlara uygun hale getireceğiz.
 • Sağlık personeli sayısını ve çeşitliliğini artırarak ASM’lerin hizmet kapasitesini güçlendireceğiz.
 • ASM’leri temel sağlık hizmetleri, kronik hastalık takibi, periyodik kontroller, kanser erken teşhis merkezleri faaliyetleri gibi hizmetleri sunan bir yapıya kavuşturacağız.
 • Ulaşılmayan birey ve taraması yapılmayan çocuk bırakmayacağız.
 • Her eğitim dönemi başında öğrencilerimizi Aile Sağlığı Merkezlerinde sağlık muayenesinden geçireceğiz.
 • Evlilik öncesi sağlık taramasını ücretsiz yapacak, genetik hastalıkları taramalara ekleyeceğiz.
 • Kanserle bütünsel bir yaklaşımla mücadele edecek, erken tanı için tarama programlarını ülke genelinde yaygınlaştıracak, kanserin erken teşhis ve tedavisine katkı sağlayan Ar-Ge ve teknolojik girişimlere özel teşvik programları uygulayacağız.
 • Anne-bebek sağlığı izlemelerini daha güvenli ve yaygın hale getirerek ileri seviyeye taşıya­cak, gebe ve çocuk sağlığı konusunda ileri tetkik ve tedavi uygulanabilecek bölgeselleşmiş perinatal merkezler kuracağız.
 • Genç kızlarımızı ve kadınlarımızı rahim ağzı kanseri ve genital siğillerden korumak için HPV aşısını Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takviminin içerisine alarak geri ödeme sis­temine dahil edeceğiz.
 • Özellikle çocukluk çağı diyabetinde tedavi etkinliğini arttırmak için Sürekli Glukoz İzlemi cihazlarının hastalara bedelsiz olarak temin edilmesini sağlayacağız.
 • Çocukluk çağı obezitesini engellemek için Ulusal Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programını revize edip uygulamaya koyacak, okul öncesi, ilkokul ve orta okul seviyelerinde münhasır programlar başlatacağız.
 • Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş risk faktörleri (yetersiz ve dengesiz beslenme, fiziksel inaktivite, tütün tüketimi, zararlı alkol kullanımı) ile sağlıklı yaşam ve sağlık okurya­zarlığı konularında toplumsal düzeyde farkındalık kampanyaları düzenleyecek, risk azaltımı politikalarını benimseyeceğiz.
 • Obezite salgını ile mücadele edecek, diyabet, kalp-damar gibi kronik hastalıkların gelişi­mine neden olan risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik Ulusal Diyabet Önleme ve Kontrol Programı gibi programları güncelleyip uygulamaya koyacağız.
 • Ülke çapında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin ve ünitelerinin sayısını arttıracak ve teknik altyapısını güçlendireceğiz.
 • Rehabilitasyon hizmetlerini çeşitlendirecek, tıbbi rehabilitasyon merkezlerinin yanında sos­yal rehabilitasyon merkezlerinin de sayısını artıracağız.
 • Tedavi sonrası hasta takip hizmetlerini güçlendireceğiz.
 • Hastanelerdeki psikiyatri kliniklerinde yatak sayılarını artıracağız.
 • Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerini aktif hale getirecek, rehabilitasyon hizmetinin yanı sıra koruyucu ruh sağlığı hizmetini de vermesini sağlayacağız.
 • Fiziksel ve ruhsal bağımlılıkla birlikte davranışsal bağımlılıkla da (dijital obezite, oyun, kumar vb.) mücadele edeceğiz.
 • Alkol ve Madde Tedavi Merkezlerinin kapsamını genişleterek “Bağımlılıkla Mücadele Merkezi” çatısında fiziksel bağımlılık ve davranışsal bağımlılık olarak iki yönlü çalışmasını sağlayacağız.
 • Madde bağımlılığı yataklı tedavi merkezlerinin sayısını ve niteliği arttıracağız.
 • Tütün kullanımının azaltılması için DSÖ’nün “Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi” ni ve tütün kullanımının yayılımını kontrol altına almak için uygulamaya koyduğu “MPOWER” politika paketi kurallarını uygulamaya koyacak; 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun” uygulanmasını güçlendirecek, denetimlerin etkili şekilde uygulanmasını sağlayacak, sigara ile mücadelede dünya genelinde kabul görmüş zarar azaltımı politikalarını benimseyeceğiz.
 • Akılcı ilaç kullanımı ve sağlık okur-yazarlığını yükselteceğiz.
 • Sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını, ücretlerini ve özlük haklarını iyileştirerek toplumda hak ettikleri itibarı yeniden kazandıracak, ek göstergelerinde yeni düzenlemelere gideceğiz.
 • Sağlık personeli sayısında OECD ortalamalarına ulaşmayı hedefleyeceğiz.
 • Performansa dayalı gelir sistemini yeniden düzenleyecek, maaş-performans oranını maaş yönünde arttıracağız.
 • Sağlık çalışanlarının hastalık dönemlerinde döner sermaye paylarından kesinti yapılmamasını sağlayacağız.
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları hakkındaki yönetmelikteki hekimin tedavi vermesini ve hastanın hekim seçimini kısıtlayan maddeleri yürürlükten kaldıracağız.
 • Salgın hastalık durumları için ilgili genelgedeki meslek hastalığında “illiyet bağı” şartını kaldıracağız.
 • Sağlık çalışanlarının uzun nöbet sorununu çözeceğiz.
 • Türk Hemşireler Birliğini kuracağız.
 • Yurtdışına gitmiş sağlık çalışanlarımız için ‘Yurda Dönüş’ Projesi başlatacağız.
 • Sağlık çalışanlarının aile bütünlüğünü korumak amacıyla nöbetli çalışmayı da gözeterek kreş, yuva ve etüt merkezleri açacağız.
 • Sağlık çalışanlarına yapılan işin niteliğine uygun koruyucu ekipmanları eksiksiz temin edeceğiz.
 • Malpraktis ve komplikasyon ayırımı konusunda halkı bilinçlendireceğiz.
 • Sağlık çalışanlarının sendika ve oda üyeliklerinin bir ayrımcılık sebebi olarak kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz.
 • Hasta ve sağlık çalışanlarının haklarına riayet edilmesini sağlayacağız.
 • Sağlıkta şiddet vakalarında etkin soruşturma ve kovuşturma yapılmasını sağlayacak, ceza ve yaptırımları daha caydırıcı hale getirecek ve sağlık çalışanlarına karşı şiddet suçunda iyi hal ve infaz indirimi uygulanmamasını sağlayacağız.
 • Sağlık çalışanlarının can güvenliği ve mesleki saygınlıklarını koruyacağız.
 • Mesleki itibarsızlaştırmanın önüne geçmek için siyaset dilini değiştirecek, eğitim ve iletişim mecraları yoluyla toplumsal bilinçlendirme programları uygulayacağız.
 • Sağlık hizmetleri sunulan her yerde güvenlik önlemlerini arttıracağız.
 • Hasta kabul ve yönlendirme personelinin iletişim yetkinliklerini arttıracağız.
 • Her bir şiddet vakasının kök nedenlerini sürekli araştıran bir gözlem mekanizması oluşturarak şiddet ile sistematik olarak mücadele edeceğiz.
 • Sağlık alanındaki insan gücünü ve eğitimini demografik yapı ve güncel koşulları dikkate alarak planlayacağız.
 • Tıp, eczacılık, diş hekimliği ve diğer sağlık bilimleri fakültelerinin açılmasında temel kriterler belirleyecek, eğitimin niteliği ve kalitesini artıracağız.
 • Tercih edilme durumu azalan cerrahi branşlara sunulan olanakları gözden geçirecek ve iyileştirmeler yapacağız.
 • Sağlık çalışanlarının yetiştiği lisans programları müfredatlarında hasta psikolojisi, iletişim ve benzeri dersleri artıracak, mevcut sistemde çalışanlar için de eğitimler planlayacağız.
 • Sağlık Bakanlığı’nın organizasyon şemasını karar verme ve politika geliştirme kademelerine çok disiplinli bir yaklaşımla liyakat esaslı atamalar yapacağız.
 • 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatının Tarzı İcrasına Dair Kanunu yenileyerek, hekimler, diş hekimleri, eczacılar, psikologlar, diyetisyenler, fizyoterapistler, hemşireler ve yeni sağlık mesleklerinin görev tanımlarını, yetki ve sorumluluklarını belirleyeceğiz.
 • Sağlık Bakanlığı nezdindeki “meslek tanımları” listesini güncelleyeceğiz.
 • Sağlık politikalarının daha nitelikli şekilde sürdürülebilmesi açısından tüm paydaşların bir gelerek çözüm önerilerinde bulunacağı bir Sağlık Danışma Konseyi oluşturacağız.
 • Dezavantajlı bölgelerde çalışan sağlık çalışanlarının bu bölgelerde uzun süreli kalmasını sağlayacak teşvikler sunacağız.
 • Kırsal kesimlerde donanımlı sağlık ekipleriyle mobil hizmet sunacağız.
 • Uzaktan sağlık hizmetleriyle ilgili (7/24 ulaşılabilecek tele sağlık, tele tıp vb.) sağlık hizmetinin kapsamını belirleyen, gereklerini, niteliğini ve hasta/çalışan haklarını güvence altına alan düzenlemeleri hasta yararına dayalı, meslek etik ilkelerine uygun ve hasta mahremiyetini ön plana alan bir yaklaşımla hayata geçireceğiz.
 • Acil sağlık hizmetlerinin yalnızca acil vakalar için kullanılması için yasal düzenlemeler ve toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yapacağız.
 • Acil servis ve ambulans hizmetlerinin fiziki ve teknik alt yapısını ve polikliniklerle bağlantısını güçlendireceğiz.
 • Hastanede yatarak tedavi edilen hastaların bakımlarının sağlanması için gerekli mesleki formasyona sahip hasta bakıcı istihdamını artıracağız.
 • Tıbbi sekreter sayısını artıracağız.
 • Şehir hastaneleri projelerini teknik, idari, hukuki ve yasama denetimine tabi tutacak, fizibilite, ihale sonrası değişiklikler, uygulama, raporlama ve denetim aşamalarında yapılmış olan hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları tespit ederek gereğini yapacağız.
 • Planlanan şehir hastanelerinin, henüz yapılmayanlarının ihalelerini ivedilikle durduracak ve yeni şehir hastanesi yapmayacağız.
 • Yüksek kapasiteli hastaneler yerine, hastaneleri ulaşım ve erişim olanakları ve hasta kapasitesini homojen olarak dağıtacak şekilde farklı bölgelere yayarak bütçe kaynaklarından yapacağız.
 • Şehir Hastaneleri gerekçesiyle kapatılan devlet hastanelerini ihtiyaç analizi çerçevesinde yeniden açacağız.
 • Sağlıkta kalite denetimlerini bağımsız ve akredite kuruluşların yapmasını sağlayacağız.
 • Üniversite hastanelerinin altyapı, araştırma, eğitim ve sağlık hizmeti sunma konularında yaşadığı sorunların çözümü amacıyla kendi bütçelerini oluşturmaları ve yönetebilmeleri için gerekli mevzuat değişikliğini yapacak, gerekli kaynakları Merkezi Yönetimden aktaracağız.
 • Askeri hastaneleri ve silahlı kuvvetler sağlık tesislerini yeniden açacağız.
 • Türkiye’yi yaşam bilimlerinde keşifler yapabilen bir ülke haline getirecek stratejik yol haritasını hayata geçirecek, temel araştırma yapan merkezler ve bilimsel araştırmalar için verilen destekleri arttıracağız.
 • Sağlıkta yüksek teknolojili aşı, ilaç, kan ürünü, cihaz ve malzemelerin ülkemizde üretilmesini teşvik edecek uzun vadeli bir teşvik yol haritası ve eylem planı geliştirecek, bu alanlardaki Ar-Ge çalışmalarını daha fazla destekleyeceğiz.
 • Yerli ilaç firmaların atıl durumdaki üretim kapasitesinin biyoteknolojik alana yönlendirilmesini teşvik edeceğiz.
 • Biyoteknoloji, gen, hücre ve benzeri alanlarında yerli sanayi ile sağlık alanında faaliyet gösteren uluslararası şirketlerinin ortak girişim kurmasını teşvik ederek, teknoloji ve tecrübe transferi gerçekleştireceğiz.
 • İlaçların biyoeşdeğerlik ve etkinliklerinin değerlendirilmesine yönelik referans merkezleri kuracağız.
 • Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün “Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi” olarak açılması çalışmalarını hızla sonuçlandıracağız.
 • Medikal cihaz ve malzeme üretimi ve ihracatında ülkemizi uluslararası rekabetçi konuma getirebilmek için markalaşmayı destekleyecek, CE Belgesi alma süreci için Avrupa Birliği müktesebatında yer alan gereklilikleri tamamlayacağız.
 • Medikal cihaz ve malzeme üreten firmalarının maruz kaldıkları tahsilat kaynaklı finansal sorunları çözerek hem iç pazarda hem de uluslararası boyutta ticaret yapabilecekleri ölçeğe ulaşmalarının önünü açacağız.
 • Tedarik sistemi ve ihale süreçlerini gözden geçirerek açık, şeffaf, teknik şartnamelere uygun olacak şekilde açık ihale usulünün esas alınmasını sağlayacak, haksızlık, ayrımcılık, kayırmacılığın önüne geçeceğiz.
 • Değer bazlı fiyatlama/geri ödeme sisteminin uygulanmasına ilişkin çalışmalar başlatacak, ilgili kurumlarda bu sisteme ilişkin kapasiteyi oluşturacağız.
 • İlaç geri ödemesi koşullarını sadeleştirecek ve bürokratik süreçleri yalın hale getirerek şeffaflaştıracağız.
 • Muayene, reçete, ilaç katkı payı ile tıbbi malzemelerdeki ücret farkı uygulamalarını yeniden değerlendirecek, yaşanan sorunları çözeceğiz
 • Temel teminat paketini hastaların kanser, kan hastalıkları, romatizmal hastalıklarda kullanılan akıllı ilaçlar, biyoteknoloji, DNA teknolojisi, immunoloji ve benzeri yeni nesil ilaç ve tedavi süreçlerine erişebilmesini sağlayacak şekilde düzenleyeceğiz.
 • Eczacılıkta ilaç fiyat kararnamesini üretim, dağıtım ve satış aşamasındaki sorunları giderecek, ilaç bulunamamasını önleyecek ve aynı zamanda finansal sürdürülebilirliği sağlayacak bir anlayışla gözden geçireceğiz.
 • Kişisel veri mahremiyetini de koruyarak “Büyük Veri” ve bilgi teknolojilerinin koruyucu hekimlikten, tanı, tedavi ve hastalık yönetimi ile bilimsel araştırma, ekonomik analize kadar tüm alanlarda etkin kullanılmasını sağlayacağız.
 • Hasta verilerinin korunması konusunda yüksek güvenlik önlemlerini de alarak verilerin bilimsel araştırma, yenilikçilik, politika geliştirme, istatistik çalışmalar ve ruhsatlandırma süreçleri gibi çalışmalarda kullanılmasını sağlayacak şekilde veri işleme ve yönetişim alt yapısını oluşturacağız.
 • Tele-tıp, e-Nabız, e-Reçete, Dijital Hastane gibi e-Sağlık sistemlerinin gelişimini destekleyecek ve entegrasyonunu güçlendireceğiz.
 • Sağlık istatistiklerinin düzenli güncellenmesini ve anlık erişimi mümkün hale getireceğiz.
 • Kronik hastalıkların takibi ve nadir hastalıkların tanı ve tedavisi için ileri teknolojik çözümlerin kullanılması için gerekli altyapıyı oluşturacağız.
 • Kanser ve Diyabet alanında etkin veri yönetimi ile karar destek sistemi oluşturacak, bu yolla bilimsel çalışmaları ve yeni nesil tedavilere erişimi arttıracağız.
 • Yalnızca ülkemizde bulunan özel tıbbi bitkileri tescilleyecek, bu ürünlerin ilaç ve eczacılıkta kullanım alanlarının geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerini özel olarak destekleyeceğiz.

Kaynak:  https://altilimasa.biz/

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir