Sağlık Hizmetlerine Erişimde Özel Sigortacılığın Rolü

Sağlık Hizmetlerine Erişimde Özel Sigortacılığın Rolü

TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu Sağlık Hizmetlerinde Sürdürülebilirlik Alt Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Haluk Özsarı, ‘Sağlık Hizmetlerine Erişimde Özel Sağlık Sigortacılığı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’ raporunu, hazırlık sürecini ve çarpıcı yanlarını hospitalmanager ile paylaştı.

Hospital Manager (H.M): TUSİAD Sağlık Çalışma Grubunu kısaca tanıyabilir miyiz?

Haluk Özsarı (H.O): TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu, Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası altında görev yapmakta olan eğitim, istihdam ve sosyal güvenlik ile toplumsal cinsiyet eşitliği çalışma grubuyla birlikte dördüncü çalışma grubudur.

38 çalışma grubundan biri olan TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumunu ve sağlık alanında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan reformları, diğer ülkelerdeki gelişmelerle birlikte, sağlıkta inovasyon odağıyla, Eczacıbaşı Holding İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü Sayın Emre Eczacıbaşı başkanlığında çalışmaktadır.

Çalışma Grubu içinde sorumluluk alanları değişmekle birlikte; Hüseyin Çelik, Ufuk Eren ve Haluk Özsarı’nın koordinasyonunda yürütülen Alt Çalışma Grupları bulunmaktadır.

Çalışma Grupları sağlık gündemine ilişkin raporlar hazırlanmasını sağlamakta, görüş oluşturmakta, ilgili bürokrat ve karar vericilerin davet edildiği çalıştay/ konferans/yuvarlak masa toplantıları ile konusunda öne çıkmış ulusal/uluslararası uzmanlarla webinar düzenlemeleri yapmaktadır. Öncelikli konularda bu bağlamda, sektör paydaşlarıyla görüş alışverişleri oluşturulmakta, uzman ve akademisyenlerin katkılarıyla bu çalışmalar sürdürülmektedir.

H.M: Sağlık sektörümüze ilişkin raporunuz nasıl bir süreçten sonra oluştu?

H.O: 30 Kasım 2021 tarihinde, sağlık ve sigorta sektöründen 45 katılımcı ile gerçekleşen ‘Sağlık Hizmetlerine Erişimde Özel Sağlık Sigortacılığı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’ sonucu hazırlanan rapor, TÜSİAD ilgili süreçleri sonrasında derneğin web sitesine yüklenerek paylaşılmıştır. Doküman, TÜSİAD basamakları Özel Sağlık Sigortacılığının Geliştirilmesi Alt Çalışma Grubu’nun 2017-2019 dönemi çalışmaları ve Çalıştay bulgularından yararlanılarak hazırlanmıştır. Çalıştay’da katılımcılarla yapılan anket sonuçları da tartışılmıştır.

H.M: Raporun en carpıcı yanlarını paylaşır mısınız?

H.O: Sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği için insani yetkinlikler, teknoloji ve kurumlar son derece kritik önemdedir. Kaliteli sağlık hizmetlerinin tüm bölgelerde herkes için erişilebilir olması, doktor ve hemşire sayısı başta olmak üzere sağlık personeli sayısının yeterli olması, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, sağlığın kişiselleştirilmesi, kişisel verilerin korunması odağıyla sağlık veri havuzunun oluşturulması, dijitalleşme ve teknolojinin getirdiği imkânlardan yararlanılması ve tüm bunları yaparken kamu-özel sektör iş birliğinin geleceğin belirsizliklerine karşı hazırlıklı olmayı sağlayacak en önemli yatırımlar olacağı görüşünden hareketle TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu’nun önceliklendirdiği alanlardan biri olarak Özel Sağlık Sigortalarının Yaygınlaştırılması alt çalışma grubu da, konusuna odaklanan çalışmalar yürütmüştür.

İşte bu görüş belgesi, sağlık sistemi etkililiğinin artırılması ve sağlık hizmetlerine yönelik sürdürülebilir ve erişilebilir uygulamaların başarıyla hayata geçirilmesi yolunda özel sağlık sigortacılığı hizmetlerinin rolü konusunda tespitler ve öneriler sunmaktadır.

Detaylarına raporun tamamından ulaşılabilecek olan 17 ana başlıkta toplanan bu öneriler şunlardır;

 1. Sağlık harcamaları öncelikle beşerî sermaye yatırımı olarak görülmelidir.
 2. Özel sağlık sigortacılığının kamunun yükünü de paylaşacağı göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi önemlidir.
 3. Finansal açıdan sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik somut ve öngörülebilir adımlar atılmalıdır.
 4. Sağlık sigortacılığında risk paylaşımı ve risk analizi yapabilmek için veriye ulaşabilmek ve sağlık verileri için yurtdışı veri transferi gerçekleştirebilmeyi sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç vardır.
 5. Fiyatlandırma konusunda serbest rekabet koşullarının uygulanması, sağlık sigortacılığı sektörünün sürdürülebilirliği için önemlidir.
 6. Dijitalleşmenin getirdiği yeni uygulamaların ve fırsatların sağlık sektörüne ve özel sağlık sigortacılığına da yansıması beklenmektedir.
 7. Geleneksel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası optimizasyon çalışması yapılmalıdır.
 8. Tamamlayıcı Sağlık Sigortacılığındaki sorunlar sağlığın sürdürülebilir finansmanı bakış açısıyla ele alınmalıdır.
 9. Özel Sağlık Sigortacılığı konusunda farkındalığı artırarak, algıdan kaynaklı sorunlar giderilmeli ve iş birliği güçlendirilmelidir.
 10. SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) uygulama bakımından güncellenmelidir.
 11. Kalite tabanlı (değer temelli) bir ödeme sistemi oluşturulmalı ve ödeme sistemlerinde değişikliklere gidilmelidir.
 12. Medikal kılavuzlara ihtiyaç duyulmaktadır.
 13. Bağımsız bir denetleme platformuna ihtiyaç duyulmaktadır.
 14. Sağlık hizmeti basamaklarına yönelik yatırımlar yapılmalıdır.
 15. Geçmişten gelen kronik hastalıkların belli koşullarla beraber özel sağlık sigorta kapsamına dahil edilmesi tekrar gündeme alınmalıdır.
 16. Bireysel Emeklilik Sistemi ile Özel Sağlık Sigortalarının birleştirilebileceği modeller üretilebilir.
 17. Pandemi sebebiyle ortaya çıkan sorunlar ve bu dönemin ihtiyaçları tüm paydaşlar ile beraber ele alınmalıdır.

H.M: Bundan sonrası ile ilgili TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu’nun sağlık sektörüne ilişkin planları nelerdir?

H.Ö: TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu her dönemde yıllık çalışma planlarıyla güncel sağlık konularını ilgili paydaşlarıyla birlikte gündeme getirmektedir. Bu yıl için de gündemde olan sağlık konularında paydaşlarla ortak çalışma ve üretimlere devam edilecektir. TÜSİAD web sitesinden, bu rapora ve sağlıkla ilgili olarak üretilen diğer rapor ve görüşlere de ulaşmak mümkündür. Örneğin bu raporla aynı tarihlerde Ankara’da yapılan bir toplantıyla sektörle paylaşılan ve Zeynep Güldem Ökem ile Hüseyin Çelik tarafından yazılan ‘Türkiye Hizmet İhracatında Yeni Hedefler: Yaşlı Bakım Turizmi’ başlıklı raporunun da içinde olduğu 13 ayrı raporun elektronik kopyası web sitesinde yer almaktadır.

Prof. Dr. HALUK ÖZSARI, TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu Sağlık Hizmetlerinde Sürdürülebilirlik Alt Çalışma Grubu Başkanı, hospitalmanager, Haziran 2024

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir