Türkiye İlaç Sanayii Derneği (TİSD)

Türkiye İlaç Sanayii Derneği (TİSD)

Türkiye İlaç Sanayii Derneği 1951 yılında İstanbul’da kurulmuş olup şu anda 45 üyesi bulunmaktadır. Merkezi İstanbul’dadır. Ankara’da Temsilciliği bulunmaktadır.

Derneğin Amacı

  • Türkiye’de ilaç sanayiinin her türlü gelişmesine, ilerlemesine yardım etmek,
  • Üyeleri arasında mesleki, teknik ve ticari bağlılığı, gerektiğinde işbirliğini sağlamak, haksız rekabeti önlemek, anlaşmazlıkları çözümlemek,
  • Dernek Üyeleri için tahsis edilen veya ithali gereken her türlü madde ve malzemelerin temini ve hakça dağıtımını sağlamak ve bu hususta üyelerini temsilen resmi daireler ile teması sağlayıp sonuçlandırmak, gerekli basılı evrakları hazırlamak,
  • İlaç ve ilaç hammaddesi ile yardımcı maddesi ve malzemelerin imalatı ve gelişmesi için gerekli olan çalışmanın yapılması, ruhsat ve izinin alınması için yardımcı olmak,
  • İlaç fiyatlarının, sanayiinin gelişmesine imkan verecek, ülke ekonomik şartlarına uyum sağlayacak, kendiliğinden işler kalıcı ve adil çözüme kavuşturacak bir sisteme bağlanmasını sağlamak, fiyatlandırma işlerinin her safhasında idare ile gerekli çalışmalar yapmak, kararlara iştirak etmek, üyelerine faydalı olmak.

Çalışma Konu ve Biçimleri

Dernek amaçlarında belirtilen hizmetleri yapabilmesi için;

a- Üyelerine faydalı olmak, sanayiyi tanıtmak maksadıyla toplantılar, seminerler, bilimsel çalışmalar yapabilir, sergiler düzenleyebilir, açık oturumlara iştirak edebilir.

b- Aynı maksatla yerli, yabancı kuruluşların toplantılarına iştirak edebilir.

c- Yine aynı maksatla dergi, broşür çıkarabilir, kütüphane ve arşiv oluşturabilir.

d- Gayesine uygun çalışmaları sağlamak için gerektiğinde gayrimenkul alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir, ipotek verir, ipotek ettirebilir.

e-  Üyelerin yetkili merciler ve diğer meslek kuruluşları nezdinde temsilinin sağlanması için çalışmalar yapar, ayrıca üyeler adına gerektiğinde yasal yollara başvurulması (gerektiğinde dava açılması, davalarda taraf olarak yer alınması, açılmış veya açılacak davalara katılan olarak yer alınması), üyelere bu kapsamda ve sorunların çözümlenmesinde her türlü desteğin sağlanması için gerekli girişimleri ve çalışmaları yapar.

f-  Derneğin amaç ve gayeleri doğrultusunda yasanın izin verdiği ölçüde halkla ilişkileri oluşturur, gerektiğinde basın ve sair yayın organları yoluyla çalışmalarını sürdürür.

g- Yasanın müsaade ettiği sair her türlü faaliyette bulunabilir, siyasetle katiyen uğraşamaz.

h-Federasyon kurucu üyesi olabilir veya kurulmuş bulunan federasyonlara katılır.

ı-Dernek içinde oluşturulacak kurullar, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, anket, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar, bilimsel araştırmalar yaptırır,  Gerektiğinde web sayfası açabilir.

j- Üyelerinin mensubu bulunduğu kuruluşların hammadde, işgücü temini teknoloji ve metot geliştirme vb. sorunlarını tespit ve bunlara çözüm getirmek amacı ile resmi daire, kurum, kuruluş, ve diğer meslek kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunur.

k-  İlaç Sektörü içinde (üretim, dağıtım, satış, pazarlama ve diğer alanlarda) iş etiği çerçevesindeki haksız rekabet teşkil eden faaliyetlerini önleyici çalışmalar yapar, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur, gerektiğinde idari ve adli anlamda yasal yollara başvurur.

l- Yurtiçi ve yurt dışında sektörle ilgili istatistiksel bilgileri ve verileri temin eder, ekonomik gelişmeleri takip eder, üyelerine duyurur.

m- Sektörde mal ya da hizmet üretimlerinin kamu yararı, insan ve çevre sağlığı ile güvenliği yönünden ulusal ve uluslar arası standart ve normlara bağlanmasını sağlayacak çalışmalar yapar.

n- Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurtiçi ve yurt dışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Aynı amaçla yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş dernek ya da federasyonlara üye olabilir, uzmanlığını kabul eder ve kendi adının yanına ekleyebilir. Aynı kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, ayni ve nakdi yardım yapabilir.

o- Amacının gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak, kazanç paylaşmayı amaçlamayan iktisadi işletmeler kurabilir.

p- Sektörle ilgili dış üreticilerin faaliyetlerini takip eder, gereken tedbirlerin alınmasına yardımcı olur.

r- Dernek üyelerinin mensubu bulundukları kuruluşların müşterek ihtiyaç ve malzemelerinin temini, dağıtım ve standartlaşması için gerekli yöntemleri arar, uygulanmasını temin eder.

s- Sektörün verimliliğinin ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik etütler yaptırır.

t- Gerekli görülen yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

u- Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir.

v- Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.

y- Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.

z- Amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

zz- Amacı doğrultusunda benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan, özel ve resmi kurumlarından maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilirler.

Dernek, ayrıca ayni ve nakdi bağışta bulunabilir.

Derneğin Kurucuları

  • Cemil TUNA Tege Laboratuarı – Kadıköy Kalamış Fener Cad
  • Hasan SARPER Laboratuarı – Beyazıt Kurultay Sokak
  • Nevhiz PİSAK M. Nevzat Laboratuarı – Kadıköy Kalamış Fener Cad.
  • H. Sami SİLE  Sile Laboratuarı – Çemberlitaş Yeni Okul Sok.
  • Nizamettin TALU Şark İspençiyari Laboratuarı – Sirkeci Demirkapı

Derneğe Üyelik Koşulları

İlaç ve ilaç hammaddesi ve yardımcı maddesi imal eden veya ilaç imalini ve ticaretini meslek olarak kabul edip, Ticaret Odası’na kayıtlı olan fiil ehliyetine sahip tüzel kişiler Derneğe üye olabilirler. Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek Derneğe bildirilir.

Derneğe, fiil ehliyetine sahip, Türkiye’de kurulmuş veya temsilciliği bulunan, yabancı iştirakli olan veya olmayan ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren firmalar üye olabilir. Üye firmalar Genel Kurulda bir kişi temsilci ile temsil edilirler. Ancak aynı firmadan gerçek kişiler de Dernek üyesi olabilir.

Kaynakça:

Türkiye İlaç Sanayii Derneği

İletişim Bilgisi:

İstanbul Merkez

Yıldız Posta Caddesi, İş Bankası Blokları B Blok Da.: 1, 34349 Esentepe / İstanbul, Tel: 0 212 275 96 30, Faks: 0 212 274 50 24, E-Posta: info@tsid.org.tr

Ankara İrtibat Bürosu

Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak 12 / 1, Tekeli Apt. 06700 Kavaklıdere / Ankara (Sheraton Otel girişinin karşısı ),

Tel: 0 312 467 32 81, Faks: 0 312 467 32 83, E-Posta: tsid@tsid.org.tr

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir