Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hakkında

Kuruluş ve Tarihçe

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalar, 15.3.1950 tarihli ve 7457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5590 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Yeni düzenlemeler getiren ve 1.6.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile 5590 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, odalar ve borsalar arasındaki birlik ve dayanışmayı temin etmek, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, oda ve borsa mensuplarının meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bunların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlâkını korumak, ülkenin kalkınması, ekonominin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bu Kanunda belirtilen hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşudur.

TOBB, özel sektörün Türkiye’de mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisidir. TOBB 81 il 160 ilçeye yayılmış 365 oda ve borsanın (Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası) üst kuruluşudur.

Birliğin kısa adı TOBB’dur ve merkezi Ankara’dadır.

Görevleri: 

Birliğin görevleri şunlardır:

a) Odaları ve borsaları güçlendirecek ve aralarında işbirliği ile uyumlu çalışma, gelişme imkânları sağlayacak karar ve tedbirleri almak ve gerekli teşkilâtı kurmak; Türkiye sektör meclisi adı altında istişarî nitelikte üst kurullar oluşturmak; oda ve borsaların kanunî amaç ve görevlerini yerine getirmelerini sağlamak üzere, fikrî yardımda bulunmak; gerektiğinde oda ve borsaların çalışma ve işlemlerinin mevzuat esasları içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili oda veya borsanın talebi üzerine gerekli incelemeleri yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Oda ve borsa faaliyetlerinin ve sunulan hizmetlerin standardizasyonunu, muhasebe kayıtlarının ortak usullerde tutulmasını ve üyelere ilişkin bilgilerin Birlik merkezinde toplanmasını sağlamaya yönelik olarak gerekli elektronik alt yapıyı kurdurmak ve ticarî sırların korunmasını gözeterek işletimini sağlamak; oda ve borsalardan üyelik kayıtları ile aidatlara ilişkin bilgi ve belge talep etmek, bu taleplerin yerine getirilmesini sağlamak ve gerekli denetimleri yapmak.

c) Bu Kanunda Birlikçe çıkarılacağı belirtilen yönetmelikleri düzenlemek, oda ve borsaların iç yönergelerini onaylamak.

d) Ülkenin iktisadî durumu hakkında raporlar hazırlamak, oda ve borsalarca bu konuda hazırlanan raporları incelemek ve değerlendirmek, Ekonomik ve Sosyal Konseyde ve benzeri kurum, kurul, komisyon ve kuruluşlarda ticaret ve sanayi kesimini temsil etmek.

e) Yabancı ülkelerdeki oda, borsa ve benzeri ilgili organizasyonlar tarafından düzenlenen raporları incelemek ve ülkemizi ilgilendiren kısımları derleyip yayınlamak; gelişen dünya koşullarında ulusal ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak; Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerde bu sektörlerin haklarını gözetmek; Avrupa Birliği mevzuatı konusunda çalışmalar yapmak, oda ve borsaları bu konularda bilgilendirmek.

f) Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesini kurmak ve faaliyetlerini yürütmek.

g) Ulusal ve uluslararası toplantı ve kongreler düzenlemek, bunlara katılmak; oda ve borsalara yurt içi fuarlar konusunda yapılan ve Birliğe intikal ettirilen müracaatları inceleyip karara bağlamak; fuar şirketlerine yurt içi fuar düzenleme yetki belgesi vermek; yabancı ülkeler ticaret ve sanayi odalarının vekillik, mümessillik ve muhabirliğini kabul ve ifa etmek; Birliğin faaliyet alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak veya bu tür kuruluşlar, iş konseyleri, ekonomik işbirliği komiteleri kurmak, uluslararası toplantılara katılmak; yurt içinde ve yurt dışında ticaret merkezleri kurmak ve kurulmuş olanlara katılmak; ekonomik ve sosyal sorunlarla ilgili etkinliklere katılmak; gerektiğinde bu tür faaliyetleri teşvik etmek, maddî destekte bulunmak; yabancı ülke oda ve birlikleri ile işbirliği komiteleri kurmak, bunlarla kapsamlı ve etkin işbirliği yapmak.

h) Ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki Türk veya Türk-yabancı ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına gerektiğinde yardımlar yapmak; gerektiğinde Bakanlığın izni ile yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler ve irtibat büroları kurmak.

ı) Tüketicinin korunması ve sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulması için gerekli önlemleri almak, mevzuat uyarınca Bakanlık ve bakanlıklar tarafından bu ve benzeri konularda verilecek diğer görevleri yapmak ve gerekli teşkilâtı kurmak.

j)Talepleri halinde oda ve borsaların üyeleri arasındaki ihtilafları hakem olarak çözmek üzere yüksek tahkim heyeti kurmak.

k) Özel sektörün ekonomik politikalarını belirlemek; dünya ekonomisi ile entegrasyonu teminen gerekli dış ekonomik ilişkilerin tesisinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli hallerde görüş vermek ve bu ilişkilerin yürütülmesinde yardımcı olmak.

l) Sermaye piyasası, yatırımların teşviki ve yönlendirilmesi, ithalat-ihracat rejimi kararları, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi ve vergi ile ilgili konularda resmî mercilere görüş bildirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde bu konularla ilgili toplantılara katılmak; küçük ve orta ölçekli işletmeleri pazarlama, finansman, araştırma-geliştirme çalışmalarında teşvik etmek.

m) Bakanlığın gözetimi ve denetiminde Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinde belirtilen Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini çıkarmak.

n) Yeni oda ve borsa kurulması, mevcut oda ve borsaların çalışma alanlarının genişletilmesi ya da daraltılması, mevcut oda ve borsaların dağılması ile kayıt ücretleri, aidatlar ve alınacak ücretlere ilişkin konularda bu Kanunla verilen görevleri yapmak.

o) Belirli madde bazında büyük miktarda işlem hacmine sahip ve salon satış usulüyle çalışan borsaların teknik olarak güçlendirilmeleri ile yurt içi ve yurt dışı borsalar arasındaki iletişimi sağlamak üzere, gelişen teknolojinin sunduğu imkânlardan da yararlanarak, çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

p) İthal malların fiyatları ile ilgili uyuşmazlık halinde, talep eden kuruluşa konuya ilişkin teknik bilgi sağlamak.

r) Odalarca düzenlenecek kapasite raporları ve benzeri belgeleri incelemek ve onaylamak.

s) İlgili mevzuat uyarınca, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji merkezleri, teknopark kurulmasına yardımcı olmak, kurulmuş veya kurulacak olanlara katılmak.

t) Yurt içinde ve uluslararası ticarî anlaşmazlıklarda görev alacak tahkim kurumlarını ve uygulanacak tahkim şartlarını oluşturmak, tahkim konusunda odalarca yapılacak çalışmaları desteklemek.

u) Ticaret ve sanayi kesimi ve faaliyetleri konusundaki bürokratik engellerin kaldırılması, özelleştirmenin hızlandırılması, yatırım teşviklerinde yatırım konusu ve yerinin belirlenmesi, ülkenin sanayi, ticaret, tarım, turizm ve hizmet sektörlerinin envanterinin çıkarılması konularında çalışmalar yapmak; ticaret ve sanayinin bünyesi ile işletme büyüklükleri, işçi sayıları konularında istatistiki bilgiler derlemek ve yayınlamak; elektronik ticareti geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, gerekli araştırma birimlerini kurmak, sayısal sertifika verilmesi ve internet alan adı tahsisi konusunda önerilerde bulunmak.

v) Bakanlık tarafından mevzuat çerçevesinde verilecek görevleri yapmak, ülke ekonomisinin geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla resmî mercilere görüş bildirmek ve öneride bulunmak.

y) Uluslararası anlaşmalar gereği, elektronik ortam dâhil TIR ve ATA karneleri, menşe şahadetnameleri, dolaşım belge ve sertifikalarının basımı, dağıtımı ve uygulamalarına ilişkin hizmetler ile EAN -UCC çizgi kod sistemine ilişkin çalışmaları yürütmek.

z) Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesini sağlamak amacıyla üniversiteler, yüksekokullar, meslekî ve teknik eğitim kurumları kurmak, kurulmuş bulunanlara iştirak etmek, işbirliği yapmak; ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde görev tanımları yapmak, bu görev tanımlarına uygun öğretim programları hazırlanması ve uygulanmasını teşvik etmek; odalarca sürdürülen çıraklık ve meslekî eğitim hizmetlerinin uyumlu yürütülmesini teminen uygulamalara rehberlik etmek; oda ve borsaların yönetici ve personeline yönelik hizmet içi eğitim programları hazırlamak, uygulamak, bu amaçlarla gerektiğinde bir meslekî eğitim merkezi kurulmasını sağlamak.

Birlik, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde kendisine tevdii halinde, mevzuatla bakanlıklara veya kamu kurum ve kuruluşlarına verilen görevleri de yerine getirir.

Organları: 

TOBB’un organları Genel Kurul, Oda ve Borsa Konseyleri, Yönetim Kurulu ve Yüksek Disiplin Kuruludur. Genel Kurul delegeleri, oda ve borsaların meclis üyeleri tarafından demokratik süreçle 4 yıllığına görev yapmak üzere seçilir. Genel Kurul tarafından;  5 oda ve borsa konseyi ile Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu seçilir. Yönetim Kurulu, her bir oda nev’i ile borsaları temsilen 5 başkan yardımcısı seçer.

TOBB Türkiye Sektör Meclisleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde sanayileşmeyi ve sektörel politikaları geliştirmek amacıyla 61 sektör meclisi oluşturulmuştur. Meclislerde ilgili sektörün önde gelen şirketleri üye olarak yer almaktadır. Meclisler, sektörün gelişimini engelleyen kısıtlamaların ortadan kaldırılmasına yönelik ortak görüşler oluşturmaktadır. TOBB Türkiye Sektör Meclisleri aynı zamanda üyeleri olan kamu kurumu temsilcileriyle sorunların çözümü için çalışan bir kamu-özel sektör istişare mekanizmasıdır.

TOBB Sağlık Kurumları Meclisi

5174 sayılı Kanun uyarınca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde sektörel gelişmeyi teşvik etmek amacıyla oluşturulan Türkiye Sağlık Kurumları Meclisi, 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.

Diğer sektör meclisleri gibi Türkiye Sağlık Kurumları Meclisi üyelerini de, sektörün önde gelen firmaları, sektörde etki sahibi sivil toplum kuruluşları ve sektörü doğrudan ilgilendiren kamu kurum ve kuruluşları oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye Sağlık Kurumları Meclisi’nde özel hastane ve laboratuvarların temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve sektörle doğrudan ilgili olan Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı üye olarak yer almaktadır. Özellikle Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu, Meclis’te genel müdür seviyesinde temsil edilmektedir.

Türkiye Sağlık Kurumları Meclisi, kuruluşundan bu yana, kendilerini ilgilendiren pek çok mevzuat değişikliği konusunda Meclis görüşü oluşturarak, bu görüşleri hem yazılı olarak ilgili kurumlara göndermiş, hem de gerçekleştirdikleri bakan ve bürokrat ziyaretleri ile bu görüşlerini sözlü olarak iletme ve takip etme şansı bulmuşlardır.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulan Komisyonlarda Birliğimizi temsilen yer alan Meclis üyeleri, katıldıkları toplantılarla ilgili Meclis üyelerini düzenli olarak bilgilendirmektedir.

Ayrıca, sektör tarafından talep edilen konularda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya Meclis üyesi sivil toplum kuruluşları ile eğitim faaliyetleri, seminerler vb. organizasyonlar düzenleyerek, sektörün mesleki ve teknik eğitim ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.

Meclis Başkanı

Seyit KARACA           Selçuklu Hastanesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Meclis Başkan Yardımcıları

Ömer GÜZEL            Biruni Laboratuvarı Yönetim Kurulu Başkanı

Banu KÜÇÜKEL        Güven Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet ALTUĞ        Özel Hastaneler Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Ulvi ÜNAL                  Anadolu Sağlık Grubu İzmir Koordinatörü

TOBB Medikal Meclisi

Kamu ve Özel sektör temsilcilerinin ortaklaşa yapacağı katkılarla TOBB çatısı altında yeni sektörel açılımlar sağlamayı hedefleyen Sektör Meclisleri çalışmalarına 18 Temmuz 2006 tarihinde başladı ve 52 Sektör Meclisi kuruldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, yeni kanunda yer alan madde gereğince çalışmalarını tamamladığı Sektör Meclislerinin yönetimlerini oluşturdu.

17 Temmuz 2006 tarihinde gerçekleştirilen Medikal Meclisi seçimlerinde; Başkanlığa, Ünsal Şenol (Nüve A.Ş), Başkan Yardımcılıklarına da Mustafa Kabakçı (Medikal 2000 A.Ş) ve Özgür İncekara (İncekara A.Ş) seçildiler.

Tıbbi Cihaz Sektöründe 2006 yılından sonraki son 10 yılda büyük atılımlar gerçekleştirildi. TOBB Medikal Meclisi ile birlikte Medikal Dernekler, Sendika ve Federasyonların tüm faaliyetlerinde büyük özveri ve gayretlerin sergilemeye devam ettiği memnuniyet verici seviyelere ulaşıldı.

Son yıllarda, Tıbbi Cihaz Sektöründeki bu gelişme ihracat rakamlarına da yansıdı. Bu durum Hükümet bazında da dikkat çekti ki, Cumhuriyet tarihinde ilk defa 2014-2018 Dönemi Kalkınma Planı çalışmalarına medikal sektör olarak dâhil edildi.

Ticari eylemler yoluyla, diğer sektör ve kişilerin nasıl gördüğünden sorumlu bir sektör olarak, gerek üretici firmaların birbirine karşı gösterdiği tutum ve davranışlar da, gerekse müşterilerimiz ve paydaşlarımızla etkileşim içindeyken, yasalar ve düzenlemelere karşı saygılı ve dürüst bir yol izlenmeye devam edildi.

Ticaret hayatındaki her bir adım, etik davranışlarla beraber, yasalara uygun ticaret yapmanın da hayati önemini ortaya koydu.

Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi Raporu (2018) ile de sektördeki çalışmalara ışık tutuldu.

TOBB Türkiye Medikal Meclisinin 7.6.2015 tarihinde yapılan Yönetim seçiminde aşağıdaki isimler ve görevler belirlendi.

Medikal Meclis Başkanı

Özgür İNCEKARA     İncekara Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Meclis Başkan Yardımcıları

Metin DEMİR             Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Bşk.,

Kazım ERYAŞAR      Marmara Sağlık Sektörü İşadamları Derneği Disiplin Kurulu Başkanı

Ahmet BAHADIR       Bahadırlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.

Kaynakça:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

 

İletişim Bilgisi:

TOBB Ankara Hizmet Binası

Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km), 06530 Ankara, Tel:+90 312 218 42 43, Faks: +90 312 218 20 49

TOBB İstanbul Hizmet Binası

TOBB Plaza Harman Sokak No: 10 34394 Esentepe, Şişli, İstanbul, Tel: +90 212 324 95 42, Faks: +)0 212 324 95 3

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir