Türkiye Sağlık Vakfı (TSV)

Vakıf Senedi / Vakfın Amacı

Madde 3- Vakfın gayesi, Türk toplumunun sağlık alanında bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, sağlık hizmetlerinin etkin yerine getirilmesine katkıda bulunmak ve toplumun sağlıklı bireylerden oluşması için eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Türkiye Sağlık Vakfı’nın  Faaliyetleri

Madde 4- Vakfın gayesini gerçekleştirmeye yönelik olarak ve mevzuatın izni dâhilinde;

a) Sağlık konusunda araştırmalar yapar, yaptırır ve yayınlar; Türkiye’de çağdaş sağlık sistemlerinin uygulanmasına ve bu sayede Türk toplumuna yararlar sağlayacak faaliyetlerde bulunur.

b) Sağlıklı insan ve sağlıklı çevre esasına dayalı olarak; eğitim faaliyetlerinde bulunur, maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilere yurt içinde veya yurtdışında karşılıklı ya da karşılıksız burs verir, okul öncesi eğitimi destekler.

c) Sağlık alanında yeni bilgi ve teknolojilerin ülkemize kazandırılması için teknoloji transferi  ve ortak girişim çalışmalarında bulunur, sağlık ürün, teknoloji ve hizmetlerindeki uluslararası standartların ülkemizde yaygın şekilde uygulanmasını sağlayacak çalışmalar yapar, sağlık kurumlarına yeni teknolojik yatırımlar konusunda destek sağlar.

d) Vakfın gayesine uygun olarak gerçekleştirilecek projeler için, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan hibe ve kredi sağlar, yurtiçi ve yurtdışı sağlık kuruluşlarına ayni ve nakdi hibe programları düzenler.

e) Her vatandaşın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını gerçekleştirmek için, organik tarımyenilenebilir enerji, atık yönetimi ve geri dönüşüm projeleri hazırlar, sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi anlayışını gerçekleştirmek ve sağlık turizmini geliştirmek için çalışmalar yapar.

f) Başta engelli ve yaşlılar için, bakım ve sağlık tesisleri kurup, geliştirilmesine katkıda bulunur, gıda bankacılığı yapar, doğal afetlerde insani yardımlarda bulunur.

g) Kadın sağlığı ve eğitimi, ağız- diş sağlığı, okul öncesi eğitimile iş güvenliği ve işçi sağlığı alanında projeler yapar, yaptırır, etkinliklerde bulunur.

h) Vakfın amacının gerçekleşmesine hizmet etmek üzere ve Vakfa sürekli gelir temin etmek amacı ile Vakfa ait veya bağlı iktisadî işletmeler kurar ve işletir.

Vakfın Gayesini Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği İş ve İşlemler

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, yardım vermeye, danışmanlık hizmeti sunmaya ya da satın almaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, internet ve bilişim teknolojilerini kullanmaya, yazılı yayınlar çıkarmaya, radyo ve televizyon programları hazırlamaya, hazırlatmaya, gıda bankacılığı yapmaya, vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için, faydalı ve lüzumlu bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, sağlık ile ilgili araştırmaları yapmak ve yaptırtmak üzere araştırma merkezi oluşturmaya  Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Kaynakça:

Türkiye Sağlık Vakfı Web Sitesi (www.saglik.org.tr)

 

İletişim Adresi:

Merkez Ofis

Gençlik Cad 1/4 Anıttepe Çankaya / Ankara, Tel: 0 312 911 23 63, E-Posta: tsv@saglik.org.tr

Sürekli Eğitim Merkezi

Uzaktan Sağlık Eğitimleri ve Bilişim Teknolojileri, ODTÜ Teknokent Yerleşkesi SEM 2 Binası Çankaya / Ankara

Eğitim Danışma Tel: 0 312 210 12 18

Sürekli Eğitim Merkezi  (Yabancı Öğrenci İletişim)

Ziya Gökalp Cad. No 23 Çankaya / Ankara, Tel: 0 312 911 23 63