Yaşlı Haklarına Yönelik Toplantı

Yaşlı Haklarına Yönelik Toplantı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ev sahipliğinde, Ankara’da, 22 Haziran 2021 tarihinde “Yaşlı Haklarına Yönelik İstişare Toplantısı” yapıldı.

TİHEK Başkanı Süleyman Arslan’ın toplantıda yaptığı konuşmada, yaşlılara yönelik hem ulusal hem de uluslararası mevzuat ihtiyacı olduğunu belirterek bu konuda katılımcıların sağlayacağı desteğe önem verdiğini vurguladı.

Başkan Süleyman Arslan’ın başkanlığında yapılan toplantıya: Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşlarından temsilciler katıldılar.

Toplantıya katılan kuruluş temsilcilerinin görüş ve önerilerde bulundular.

Yaşlıların günlük hayatta karşılaştığı sorunlar ve 21. yüzyılda yaşlıların yeri ve önemi konuları görüşüldü. Konuya yönelik ulusal ve uluslararası mevzuat eksikliğine dikkat çekilen toplantıda farklı ülkelerdeki iyi uygulama örnekleri, olası çözüm önerileri, gerçekleştirilmiş ulusal ve uluslararası etkinlikler, farkındalık çalışmaları yapılmasının önemi, konuya yönelik güzel isimlendirme çalışmalarının önemi ve benzeri hususlar ele alındı.

Toplantıdan çıkan sonuçlar ve bundan sonra ele alınması düşünülen çalışmalar kapsamında bir ön fikir vermesi açısından ve bu çalışmalar sonucu ülkemizde “Yaşlı Hakları Kanunu” yapılması amaçlanmaktadır.

Yaşlı Hakları Kanunu istişare toplantısı sonuç bildirisi

Dünyada var olduğumuz günden beri toplumların her kesimi için yaşanılan hüzün ve mutluluk hikâyeleri hep olmuştur ve kıyamete kadar da olacaktır.

Ancak, pandemi süreci gibi belirsizliklerin ve ilkesiz güç dengesizliklerinin yaşandığı ortamların özellikle kırılgan gruplar ve yaşlılarımız açısından hayatın daha zorlu ve hüzünlü geçmesinin önemli etkenleri olarak kendisini hissettirdiği görülmektedir.

Bununla birlikte diğer kâmlık ve güzel ahlâk ile bezenmiş anlayış sahibi paydaşların genciyle ihtiyarıyla hep birlikte tadacağı mutluluk ortamlarının yaşlılar açısından tarifi imkânsız yaşam hikâyeleri oluşturduğu da bir gerçektir.

Böylesi mutluluk ortamlarının oluşması ve yaygın olarak yaşanılması için atılacak adımlardan birisi olarak gördüğümüz “Yaşlı Hakları Kanunu” adımıyla konunun hukuki temelleri itibarıyla daha ilkeli hâle getirilmesi sağlanacaktır.

TİHEK olarak, insan hakları bağlamında tüm paydaşları ilgilendiren bu memnuniyet verici başlangıcın gerçekleştirilmesinin takipçisi olmayı ve gereken desteği sağlamayı görev biliyoruz.

Bu esnada yaşlılarımıza yönelik olumsuz davranışların kamuya yansıtılmasında daha hassas davranılması gerekliliğinin tüm özel ve tüzel kişi ve kurumların sorumluluğunda olduğunu da vurgulamak isteriz.

Bugün TİHEK olarak atmış olduğumuz adımın konuya aynı hassasiyetle yaklaşmasını beklediğimiz ilgili tüm kişi ve kurumlardan bağımsız atılmış bir adım olmadığı bilinciyle ve daha fazla gecikmeden tüm paydaşlarla birlikte eylem planında takvime bağlanarak;

a) Yaşlı haklarına yönelik mevzuat çalışmalarının TRT, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları vb. ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde insan hakları ve ailenin korunması temelinde kapsamlı ve bütüncül bir anlayışla yürütülmesinin,

b) Türkiye’nin ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler 3. Dünya Yaşlanma Kurultayının gerçekleştirilmesi ve yaşlı haklarına duyarlılıkta Türkiye’nin liderliğinin ve uygulamalarının uluslararası topluma vurgulanmasının, hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bu süreçte;

c) Yaşlanmadaki kırsal ve metropol farklılıkları gerçeğinde ve Çocuk İzleme Merkezleri (ÇİM)  örneğinde Yaşlı haklarının, yerinde yaşlanmanın, evde bakımın, uzun dönem bakımın ve palyatif bakım çalışmalarının ele alınmasının,

d) Her Yaş(lı) Dostu Toplum için gerekli çevrenin ve konutun evrensel standartlarının belirlenip hayata geçirilmesinin,

e) Aktif ve sağlıklı yaşlanmayı hayat boyu geliştirmeyi ve öğrenmeyi yaygınlaştırması bağlamında Tecrübe Aktarım Merkezi (TAM) projelerinin hayata geçirilmesinin;

Emeklilerin toplumsal hayata ve kalkınmaya aktif katılımına süreklilik kazandırılmasına yönelik STK faaliyetlerine özendirilmesinin yanı sıra mevzuattaki zorunlu emeklilik uygulamasının düzeltilmesini;

Üniversitelerde Forensik (Adli) Gerontoloji ve Geropsikyatri bilim dallarının geliştirilmesi ile Geriatrik Bilimler Eğitim ve Araştırma Merkezlerinin kurulmasının;

İlgililerinin dikkatine sunulması ve kamuoyu ile paylaşılması uygun görülmüştür.

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir